فیلم

برنامه علم تا ثروت

بومی سازی توربین های گازی در صنعت نفت

نقش توربوکمپرسورها در انتقال نفت و گاز