پروژه های انجام شده

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت  توربین های گازی راستون و متعلقات مستقر در سکوی فروزان
تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی

تعمیر و باسازی رتروفیت توربین های گازی