پروژه های در حال انجام

ساخت انواع اقلام توربین گازی سولار سنتار

کارفرما: پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران
کدپروژ: M069

به منظور تعمیرات اساسی 10 دستگاه توربین سولار سنتار شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران و برای اولین بار اقلام این توربین بر اساس قرار دادهای حداکثری ساخت داخل تولید و بر روی توربین ها نصب گردید.

همچنین سایر قرار داد و نیازمندیها کار فرمایان با توجه به انبوه این اقلام در حال پشتیبانی است.

news3.jpg

news3.jpg

news323.jpg

news323.jpg

news324.jpg

news324.jpg

news325.jpg

news325.jpg

news326.jpg

news326.jpg

news328.jpg

news328.jpg

news329.jpg

news329.jpg

news336.jpg

news336.jpg

news399.jpg

news399.jpg