پروژه های در حال انجام

مهندسی معکوس وساخت روتور توربین گازی76 مگاواتی ABB

بر اساس نیاز کار فرما و ماموریت تعریف شده، پروژه ساخت روتر توربین گاز ABB-BD  در این شرکت تعریف و مراحل اجرایی آن آغاز شده است. این برای اولین بار در کشور است که سفارش ساخت این روتور به شرکت ایرانی واگذار می گردد.
Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv

Routor turbine gazi 76mv