خبرها

زیباست روی کاکل سبزت،کلاه نو زیباتر آنکه در سرت،اندیشه نو شود


امید است آغاز سال نو، که مقارن با سبزی طبیعت است با اندیشه های نو همراه باشد. اندیشه هایی که بتواند آینده زیبای را به ارمغان آورد.

بر این باوریم که اگر تبری بر درختی می خورد و مجلدی بیرون می آید رویش درختان اندیشه باشد در دهها ذهنی که خود توان پروراندن هزاران درخت نو و بارور را برای جامعه خود آرزومندند.

همانگونه باور داریم که موفقیت کشور و ملتمان نیز،بیش از اینکه تکیه بر گذشته ومرور آن داشته باشد در گرو شناخت حقیقی و دست یابی به برخی از اجزا اثر گذار آینده و انتخاب درست در مسیرهایی است که عزم می کنیم و می پیماییم.لذا شناخت عناصر تاثیر گذار در آینده نه چندان دور بشریت می تواند در تربیت فرزندان و تعیین موقعیت بنگاه های اقتصادی در شرایط رو به تغییر اقتصادی، سیاسی و وضعیت آتی صنایع کشور،با شناخت نیازهای اساسی و تکیه بر توانمندی های داخلی می تواند تعریف شود.

اینگونه بوده است که ما در سالهای اخیر پروژه های بومی سازی فناوری های و داخلی سازی دستگاه های را پی گرفته ایم و به انجام رسانیده ایم که دستیابی به آن، اکنون کشور ما را در جایگاهی برتر قرار داده است و مسیرهای آتی را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و نوپای دیگر هموارتر نموده است.

 

زیباست روی کاکل سبزت،کلاه نو

زیباتر آنکه در سرت،اندیشه نو شود

 

 

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل

حسن هلالی