خبرها

طرح برتر نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن


پروژه تولید روتورهای توربین گازی سولار شرکت توربین ماشین خاورمیانه را بعنوان سومین طرح برتر این گردهمایی مورد تقدیر قرار دادند.