خبرها

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف


اولین همایش ساخت داخل با حضور مدیر عامل گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه در دانشگاه صنعتی شریف با موضوعات ذیل برگزار شد: مدیریت پروژه های ساخت داخل ،جایگاه انتقال فناوری در ساخت داخل، مهندسی سیستم مدل ها و فرآیند ها ، مدیریت زنجیره تامین (سازندگان – پژوهشگران) ، فرصت و چالش های ساخت داخل، مهندسی معکوس، مدل ها و فرایند ها، تنظیم قراردادهای بین المللی با رویکرد توان داخل، تامین مالی پروژه های ساخت داخل