خبرها

توربین سولار


وبعد از انجام تستهای NDT, Precision , � و رفع عیوب قسمتهای آسیب دیده، به طور کامل تعمیر شده وبعد از انجام تستهای مربوطه، مونتاژ و تحویل بهره بردادران گردید.