خبرها

بازسازی روتور توربین بخار زیمنس


در این پروژه محل نشیمنگاهها تحت عملیات جوشکاری طبق استاندارد API- 680 قرار گرفته و 8 ردیف از پره های این روتور به صورت کامل و به روش مهندسی معکوس ساخته شده و نهایتا بعد از گزراندن تست بالانس، در محل مورد نظر نصب گردید.