خبرها

تعمیر اساسی و ساخت ایمپلرهای یک دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ


و دو عدد از ایمپلرهای مربوطه به قطر 80 سانتی متر که آسیب جدی دیده بودند بعد از انجام عملیات مهندسی معکوس، به طور کامل ساخته شده و در محل مورد نظر نصب گردید، و نهایتا بعد از مونتاژ کامل و گزراندن مراحل High Speed Balance Test بطور کامل بسته بندی شده و همراه با گواهی, تحویل مشتری داده شد.