خبرها

ساخت دو دستگاه روتور توربین بخار زیر 1 مگاوات


توسط متخصصین این شرکت برای یکی از پتروشیمی های فعال کشور ساخته و بعد از انجام عملیات بالانس روتور (که شامل : شفت، دیسک، بلید، تراست، ژورنالها، چرخ دنده و دیگر متعلقات می باشد ) آن را تحویل مشتری نمود.