خبرها

تشکیل کنسرسیوم ارائه دهندگان خدمات تخصصی توربینی


 و شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان یک عضو فعال و عضو هیات موسس در این کنسرسیوم در نظر دارد نقش بسیار موثری را در این زمینه ایفا نماید.