خبرها

قرارداد ساخت روتور توربين گازي راستون وسولار سنتاركه بيش از 400 دستگاه از 1000 دستگاه توربين موجود درصنعت نفت كشور را در برگيرد مابين شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت توربين ماشين خاورميانه در روز يكشنبه 4 بهمن ماه 1388 امضاء گرديد كه سندي درجهت رشد و شكوفايي و حمايت از صنعت سازندگان داخلي است.
لازم به ذكر است كه روتور ناحيه داغ توربين هاي مذكور بيش از اين توسط متخصصين اين شركت ساخته شده بود كه به خوبي درصنعت در حال كار مي باشد.