خبرها

بازدید مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران


 بازدید مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران جناب آقای مهندس اوجی از غرفه شرکت توربین ماشین خاورمیانه