خبرها

Re-Blading و تعمیرات اساسی روتور های توبین گازی راستون


شرکت توربین ماشین خاورمیانه برای اولین بار پروژه Re-blading  و تعمیرات اساسی 14 دستگاه روتورهای توربین گازی راستون را با تائید کارفرما خود به اتمام رسانیده و جهت بهره برداری مورد استفاده قرار داده است.