خبرها

تعمیرات اساسی بیش از 10 ست روتور و استاتور


در این پروژه که پس از انجام دمونتاژ کامل مجموعه روتور واستاتور به صورت جز به جز و شستشو تحت شرایط ویژه و سپری شدن تست های ‏NDT قابل مقایسه با استانداردهایOEM که بیش از 70% آن با موفقیت پس از تائید بازرس شخص ثالث و نمایندگان کارفرما تحویل بهره بردار محترم گردیده و الباقی در حال انجام می باشد.این شرکت بعد از تحویل گیری روتور و استاتور های CTوPT مستعمل آن بهره بردار محترم و بعد از عملیات دمونتاژ ،تمیزکاری، تست های NDT ،تعمیر قطعات قابل تعمیر، جایگزینی قطعات غیر قابل تعمیر با قطعات نو ساخته شده توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه مونتاژ و بعد از انجام تست های کنترل کیفی نهایی بر اساس کتابچه های سازنده ، تحویل کار فرمای محترم گردید.