خبرها

تعمیرات اساسی2دستگاه توربین گازی سولار سنتار


وپس از تائید شرکت بازرس شخص ثالث تحویل کارفرما گردید.