خبرها

ساخت روتور کمپرسورهای سانتریفیوژ در یک طرح پتروشیمی


این کمپرسور با دور 9800 در دقیقه و جهت تراکم کردن گاز NO (اکسید نیتریک) مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.