خبرها

اولین حضور شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه


شرکت تامین کالای توربین ماشین خاورمیانه از شرکت های تابعه توربین ماشین خاورمیانه با رویکرد زنجیره تامین در زمینه های مواد اولیه ، بازرسی و کنترل و همچنین زنجیره تولید کنندگان و سازندگان برای اولین باردر مهم ترین رویداد نفتی سال 92 حضور به هم رسانید