خبرها

نشریه توربین ماشین خاورمیانه


همچنین بزودی با راه اندازی وب سایت تخصصی آن امکان ارسال مقاله از سوی دست اندرکاران ، صنعتگران و مدیران محترم در این حوزه و نیز دانشگاهیان محترم می باشد. ایمیل به منظور ارسال مقاله ، مطالعات انجام شده و ... جهت چاپ : Magazine@turbinemachine.com