خبرها

محصول توربین ماشین خاورمیانه در غرفه جهاد خودکفایی


که در این میان غرفه جهاد خود کفایی محصولی از دستاوردهای گروه توربین ماشین خاورمیانه را بعنوان نمونه ایی از دستاورد های صنعت توربینی کشور به نمایش گذاشت.