خبرها

مراحل نهایی تدوین نقشه راه ساخت توربین


 که : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بستن قراردادهای محصول دانش بنیان پیشتاز است و امیداواریم که دیگر شرکت ها نیز این حرکت رو به جلو را داشته باشند. دکتر مقدم افزودند: برای رسیدن به قرارداد ساخت داخل این توربین که از تجهیزات ضروری و پیچیده مورد نیاز صنعت نفت است، راه طولانی طی شد و نتیجه تلاش و همدلی بخش های مختلف در صنعت نفت در آن متبلور است. وی یادآور شد: با امضای این قرارداد به قابلیتی دست خواهیم یافت که هم می توانیم محصول تولید را با تجهیزات متناسب آن آزمایش کنیم، بنابراین این کار جدیدی در عرصه ساخت تجهیزات است. معاون وزیر نفت اظهار کرد: امضای این قرارداد فرصت خوبی را برای سازندگان داخلی ایجاد کرده است و آنها می توانند خود را برای ساخت این قبیل تجهیزات ارتقا دهند. مقدم با بیان این که بخش خصوصی باید قدر فرصت هایی که از سوی صنعت نفت برای آنها ایجاد می شود را بدانند، افزود: امیدواریم با گام های که برداشته شده است شرکت ملی نفت ایران بتواند همچنان پیشتاز باشد. وی با اشاره به این که با امضای این قرارداد ارتقا توان داخلی در ساخت توربین های ٥ مگاواتی بدست آمده است ،افزودند: نقشه راه ساخت توربین های مورد نیاز صنعت نفت مراحل نهایی خود را طی می کند و با تدوین نقشه راه و امضای قراردادهای بعدی، چرخه ساخت توربین در کشور کامل خواهد شد. .