خبرها

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


دانشجویان همچنین از دستاوردهای بومی شده برای صنعت نفت و گاز و بخصوص توربین‌های گاز، بخار و کمپرسورهای گریز از مرکز متنوع شامل کلیه برند‌های معتبر بین‌المللی و همچین روش‌های طراحی های مهندسی، ساخت و تحلیل قطعات مختلف توربین بازدید کردند. شایان ذکر است این گروه دارای دفتری فعال جهت همکاری با اساتید و دانشجویان در مرکز رشد فن‌‌آوری‌های دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد.