خبرها

بازدید از نمایشگاه ADIPEC 2014


گفتگوها و مذاکرات متعدد فنی و بازرگانی درخصوص توسعه بازار برای ایجاد ارتباط گسترده با شرکت های بین المللی انجام شد که در فعالیت های آتی شرکت نقش سازنده ای خواهد داشت