خبرها

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت


در این همایش که به مدت دو روز با محورهای نقش شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان درتجاری‌سازی دانش و فناوری ، مدیریت نوآوری در شبکه بنگاه‌های فوق الذکر ، نقش یکپارچه‌کننده‌های دانش و فناوری درشبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان، دیپلماسی فناوری در خدمت توسعه و انتقال دانش و فناوری و بسترهای ملی لازم برای تجاری‌سازی دانش و فناوری (در کشورهای در حال توسعه) در حال برگزاریست ، نمایندگان شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان سازنده توربین گاز 4 مگاوات با بهره گیری از دانش ایجاد شده در طی سال ها فعالیت و تجربه و براساس روش های نوین مدیریت فناوری حضور یافته اند.