خبرها

طراحی و مونتاژ packaging گروه توربین ماشین خاورمیانه


تیم طراحی و مونتاژ packaging  گروه توربین ماشین خاورمیانه موفق گردید که آماده سازی و مونتاژ پکیج های ژنراتوری، کمپرسور و محرک مکانیکی را با استفاده از توربین گاز بومی سازی شده تیدا TEDA ،با موفقیت به انجام رساند.این پکیج ها دارای سیستم های کنترل PLC می باشند.

در حال حاضر پکیج های مذکور بر اساس نیازمندیهای طرح های عملیاتی و اجرایی در کشور تهیه و تولید می گردد.